Privacy

4ADOGZ verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Niko De Smet via www.4adogz.be en info@4adogz.be.

Verwerkingsdoeleinden

4ADOGZ verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van
artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven
toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met 4ADOGZ verbonden zijn of met enige andere partner van 4ADOGZ.

4ADOGZ garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en
organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de
persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en
overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

  • Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
    zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
    een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@4ADOGZ.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van
zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000
Brussel – commission@privacycommission.be).

Bron: UNIZO België